Spring naar content

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

 • LYS Advocaten is een samenwerkingsverband, in de zin van de Verordening op de Advocatuur, van vier rechtspersonen die samenwerken op basis van kostendeling. Deze rechtspersonen zijn Saskia Braun BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 83298835 en Advocatenpraktijk mr. E. Keijzerwaard B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 87114062, Raya Advocatenpraktijk B.V ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 6401.3197 en G.S. advocatuur en mediation B.V., ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 8382.0663. Zij zullen individueel optreden als opdrachtnemers.

2. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden (de “AV”) zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door LYS Advocaten uitgevoerde opdrachten (inclusief aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten) en op daarmeeverband houdende rechtsbetrekkingen (de “opdracht”), waaronder ook buitencontractuele relaties tussen partijen, met name onrechtmatige daad.  Van de AV kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
 • Onder “LYS Advocaten” wordt in de AV mede begrepen: alle aan LYS Advocaten verbonden advocaten en mediators – of hun praktijkvennootschappen – die op de website www.lys-advocaten.nl als advocaat en/of mediator worden vermeld (“LYS Advocaten” en ieder van hen (de “LYS Advocaat). LYS Advocaten vormt een samenwerkingsverband.
 • De AV worden tevens bedongen ten behoeve van (rechts)personen die betrokken zijn bij de opdracht, of voor wiens handelen of nalaten LYS Advocaten aansprakelijk kan zijn.

3. Opdracht

 • De opdracht wordt geacht te zijn verstrekt aan de betreffende LYS Advocaat die de opdracht van de cliënt heeft aanvaard, of – indien van toepassing – door de praktijkvennootschap van de betreffende LYS Advocaat.
 • De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten Aanvaarding van opdrachten vindt slechts plaats met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW.
 • De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de opdracht of de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen, behalve voor zover dit volgt uit de AV.
 • LYS Advocaten adviseert uitsluitend over Nederlands recht.
 • De cliënt dient alle voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden van belang zijnde gegevens en informatie aan LYS Advocaten te verstrekken. De cliënt staat jegens LYS Advocaten in voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en informatie. De cliënt zal LYS Advocaten steeds onverwijld informeren over alle feiten en ontwikkelingen die van belang zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden, daaronder mede begrepen een wijziging van zijn adres- en contactgegevens.
 • LYS Advocaten kan de uitvoering van de werkzaamheden opschorten tot het moment waarop LYS Advocaten van de cliënt informatie heeft ontvangen die voor de uitvoering van de opdracht van belang is.
 • De LYS Advocaat is gerechtigd zich te laten vervangen, bij voorbeeld in geval van ziekte of vakantie, door een andere LYS Advocaat.
 • LYS Advocaten mag de opdracht beëindigen, ook voordat deze is voltooid of als de opdracht voor bepaalde tijd is aangegaan. De opdracht eindigt ook als de LYS Advocaat (of degene die de betreffende praktijkvennootschap voert) overlijdt. In het laatste geval kan de opdracht met toestemming van de cliënt door een andere LYS Advocaat worden overgenomen. De toepasselijkheid van artikel 7:409 lid 2 BW wordt uitgesloten. Als op het moment van beëindiging van de opdracht sprake is van vertegenwoordiging in rechte ten behoeve van de cliënt, zal LYS Advocaten zich aan de procedure onttrekken. Als procesvertegenwoordiging door een advocaat verplicht is gesteld, zal de cliënt een andere advocaat opdracht geven de werkzaamheden over te nemen.
 • De opdracht kan door de cliënt uitsluitend worden opgezegd en niet worden ontbonden. LYS Advocaten kan niet worden verplicht ontvangen bedragen terug te betalen, op welke grond dan ook.
 • LYS Advocaten voert de opdracht zelfstandig uit en staat niet in een gezagsverhouding tot de cliënt. LYS Advocaten bepaalt zelf de manier waarop de opdracht wordt uitgevoerd, met inachtneming van de redelijke instructies van de cliënt.
 • LYS Advocaten zal de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 • Alle opdrachten behelzen inspanningsverplichtingen en geen resultaatsverbintenissen.
 • LYS Advocaten is bevoegd de rechtsverhouding met de opdrachtgever op te zeggen indien naar haar oordeel sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie met de opdrachtgever, zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding.

4. Honoraria en verschotten

 • De kosten van uitvoering van de opdracht omvatten honoraria van LYS Advocaten en verschotten. Alle overeengekomen bedragen zijn exclusief btw (indien van toepassing).
 • Tenzij met de cliënt uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de opdracht geldende uurtarief. De uurtarieven van de afzonderlijke LYS Advocaten kunnen verschillen. Als een vaste prijs is afgesproken, behoudt LYS Advocaten zich het recht voor om werkzaamheden die buiten de opdrachtomschrijving vallen boven op die vaste prijs in rekening te brengen tegen het geldende uurtarief.
 • Verschotten zijn kosten die LYS Advocaten maakt ten behoeve van de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de opdracht (zoals bij voorbeeld griffierechten en kosten van deurwaarders, koeriers, vertalers, kopieerkosten, taxatiekosten, reis- en verblijfskosten en uittreksels uit de verschillende registers).
 • LYS Advocaten heeft het recht om het overeengekomen uurtarief jaarlijks aan te passen.
 • LYS Advocaten kan van de cliënt een voorschot verlangen. Een voorschot wordt, afhankelijk wat is overeengekomen,  maandelijks bij het factureren verrekend òf bij het einde van de opdracht verrekend met de laatste openstaande factuur of facturen.
 • LYS Advocaten behandelt geen zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand.

5. Betaling

 • Het honorarium (met de eventuele verschotten) wordt in beginsel maandelijks gefactureerd
 • De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na de factuurdatum, tenzij met LYS Advocaten anders is overeengekomen. Aan de cliënt komt geen beroep toe op opschorting of verrekening. Eventuele klachten over de factuur moeten binnen de betalingstermijn kenbaar worden gemaakt, bij gebreke waarvan de factuur geldt als geaccepteerd. Facturen kunnen niet in contanten worden betaald.
 • Als een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de cliënt in verzuim en zijn de wettelijke handelsrente en de volledige kosten voor buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso verschuldigd. LYS Advocaten behoudt zich het recht voor de door de cliënt betaalde bedragen eerst te laten strekken tot betaling van de incassokosten, dan de opeisbare wettelijke handelsrente en dan het openstaande factuurbedrag.
 • Als een factuur of voorschot niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan LYS Advocaten de werkzaamheden opschorten nadat de cliënt van het voornemen daartoe op de hoogte is gesteld. LYS Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting.

6. Aansprakelijkheid

 • LYS Advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheid van LYS Advocaten in verband met de uitvoering van de opdracht of op welke andere grond dan ook is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval van toepassing is. Op verzoek en kosten van de cliënt kan specifieke nadere dekking worden verzorgd. Niet-naleving van artikel 10.2 van de AV kan tot vermindering of uitsluiting van verzekeringsdekking leiden.
 • Indien om welke reden dan ook geen uitkering door een verzekeraar plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van LYS Advocaten beperkt tot directe schade en tot een bedrag gelijk aan tweemaal het honorarium dat in de betreffende zaak is gedeclareerd in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, met een maximum van €100.000. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a) de redelijke en aantoonbare kosten ter voorkoming of beperking van schade; b) de redelijke en aantoonbare kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid, behoudens in het geval van een proceskostenveroordeling, in welk geval die veroordeling geldt; en c) zaakschade.
 • LYS Advocaten is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onveilige elektronische communicatie, virussen (in welke vorm dan ook), spamfilters, virusscanners etc. LYS Advocaten staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 • Als LYS Advocaten een derde inschakelt in het kader van de uitvoering van de opdracht, is LYS Advocaten niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortschieten of onrechtmatig handelen van die derde.
 • De cliënt vrijwaart LYS Advocaten voor aanspraken van derden die voortvloeien uit of in verband staan met de uitvoering van een opdracht; deze vrijwaring omvat tevens kosten van juridische bijstand.
 • Een aanspraak op LYS Advocaten vervalt als de cliënt niet zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een (1) maand nadat hij bekend raakte (of redelijkerwijs bekend kon zijn) met de schadeveroorzakende gebeurtenis, LYS Advocaten daar schriftelijk van in kennis heeft gesteld. Een vordering tot schadevergoeding verjaart in ieder geval als de cliënt niet binnen zes maanden na dat moment in rechte een vordering tegen LYS Advocaten instelt.

7. Inschakeling van derden

 • LYS Advocaten is bevoegd namens de cliënt derden bij de uitvoering van de opdracht in te schakelen voor zover dat voor een juiste uitvoering van de opdracht gewenst is.
 • Derden willen mogelijk hun aansprakelijkheid beperken. LYS Advocaten is bevoegd om namens de cliënt een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van een in te schakelen derde te aanvaarden.

8. Archivering

 • Het dossier van de cliënt wordt gedurende minimaal vijf jaar nadat de uitvoering van de opdracht is afgerond bewaard, waarna het LYS Advocaten vrij staat het dossier te vernietigen.

9. Gegevens en communicatie

 • Op grond van wet- en regelgeving is LYS Advocaten verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen, het BS nummer te noteren en ongebruikelijke transacties en/of (grensoverschrijdende) constructies onder bepaalde omstandigheden aan de autoriteiten te melden. Door het verstrekken van de opdracht bevestigt de cliënt (i) bekend te zijn met deze verplichtingen, (ii) alle benodigde gegevens te zullen verstrekken en (iii) in te stemmen met de naleving van deze verplichtingen door LYS Advocaten.
 • Bij de uitvoering van de opdracht zal LYS Advocaten in veel gevallen gebruik maken van elektronische communicatie. De cliënt erkent dat dergelijke communicatie niet intrinsiek veilig is en dat het onder omstandigheden mogelijk is dergelijke communicatie af te luisteren, af te vangen, te manipuleren of te vertragen.

10. Klachtenregeling

 •  LYS Advocaten hanteert een klachtenreglement (het “Reglement”). Het Reglement is te vinden op https://LYS-Advocaten.nl/nl/over-LYS Advocaten/klachtenreglement/ en wordt op eerste verzoek kosteloos per e-mail toegezonden.
 • Het Reglement biedt een cliënt de mogelijkheid schriftelijk een klacht in te dienen over het optreden van een LYS Advocaat of Mediator of over de factuur. De klacht kan worden gericht aan de betreffende LYS Advocaat of Mediator en/of aan de in het Reglement genoemde functionaris.

11. Afsluitende bepalingen

 •  Op alle rechtsverhoudingen tussen LYS Advocaten en de cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • De bevoegde rechter te Den Haag is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van enig geschil tussen LYS Advocaten en de cliënt.
 • Van de AV is ook een versie in de Engelse taal beschikbaar. In geval van verschil tussen de Nederlandse en de Engelse versie van de AV, prevaleert de Nederlandse tekst.
 • LYS Advocaten is gerechtigd de AV te wijzigen of aan te vullen. Een wijziging en/of aanvulling van de AV is bindend voor de cliënt, maar niet eerder dan vanaf twee weken nadat de cliënt schriftelijk van de wijziging of aanvulling van de AV op de hoogte is gesteld.
 • Voor zover enige bepaling uit de AV nietig of vernietigbaar blijkt, blijven de overige bepalingen van de AV onverminderd van kracht. De getroffen bepaling wordt geacht te worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling benadert.

 

© Copyright, LYS Advocaten 2023